Priprema gradilišta za gradnju kuće

Prije početka gradnje kuće potrebno je pripremiti gradilište. Formalno, izgradnja može započeti dobivanjem građevinske dozvole. Međutim, potrebno je napraviti i druge pripremne radove prije nego se krene s izvođenjem građevinskih i obrtničkih radova. Pravilna priprema gradilišta ubrzat će i pojednostaviti izgradnju. Provjerite što vas čeka prije nego započnete izgradnju kuće.


 • Pristup gradilištu

Ako se gradilište nalazi u urbanoj sredini, pristup gradilištu je uglavnom s asfaltirane javne prometne površine. Međutim ako se radi o zemljanom putu, treba računati da podloga nije čvrsta i nije pripremljena za prometovanje teškim vozilima. Naime, prijevoz građevinskog materijala i alata do gradilišta odvija se kamionima čija ukupna težina prelazi i preko 10 tona. U takvim slučajevima potrebno je nasuti put slojem tucanika odgovarajuće zbijenosti kako kamioni ne bi zapeli u blatu. U urbanim sredinama također treba imati na umu i posebnu regulaciju prometa.

 • Građevinska ograda

Sukladno odredbama Zakona o gradnji, gradilište mora biti osigurano od pristupa neovlaštenih osoba, zbog toga je potrebno isto ograditi ili ako to nije moguće, označiti znakovima upozorenja ili na drugi način. Najjeftinije rješenje je kupnja PVC mreže koja se razvuče između stupova. Isto tako, možete i unajmiti ogradu, no to je često skuplja varijanta. Bez obzira koju ogradu izaberete, ostavite dovoljno široka ulazna vrata koja će omogućiti nesmetani ulazak kamionima i drugim građevinskim strojevima.

 • Priključak struje i vode

Za normalno odvijanje građevinskih radova na gradilištu potrebna je struja i voda. Ako na gradilištu ne postoji trenutno priključak struje i vode, možete pitati najbližeg susjeda za posudbu. Ako ne postoji ta mogućnost, za električnu energiju potrebno je podnijeti zahtjev za privremeni priključak HEP-u. Naime, za struju je moguće koristiti i agregat, ali gledajte to kao zadnje opciju. Što se tiče opskrbe vodom, prije priključenja na javnu mrežu, zalihe vode možete transportirati i skladištiti u bačvama ili cisternama za vodu.

 • Iskolčenje građevine

Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. Iskolčenje građevine podrazumijeva geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa, odnosno osi građevine koja će se graditi, na teren unutar građevne čestice.

 • Skladištenje alata i materijala

Za skladištenje alata i građevinskog materijala na gradilištu potrebno je napraviti spremište. Uglavnom su to natkriveni drveni objekti. S obzirom na to da su gradilišta često mete lopova, rješenje je najam građevinskog kontejnera koji se zaključava lokotom. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere:

 1. zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima
 2. kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

 • Mobilni WC

Među obavezne popratne objekte na gradilištu pripada i WC. Najbolje rješenje je najam mobilnog WC-a. Trošak najma mobilnog WC-a iznosi nekoliko stotina kuna mjesečno. Tvrtka koja nudi najam vodi brigu o pražnjenju i čišćenju WC-a. WC kabinu je potrebno smjestiti na gradilištu tako da joj se može jednostavno pristupiti radi čišćenja.

 • Nadzor nad građenjem

Investitor je dužan osigurati stručni nadzor građenja građevine. Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola. Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja. Nadzorni inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini.

 • Označavanje gradilišta

Gradilište na kojem se gradi na temelju građevinske dozvole mora biti o označeno pločom. Sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište, ploča mora biti pravokutnog oblika najmanjih dimenzija 420 mm × 594 mm (A2 format), sadržaj ploče mora biti napisan latiničnim pismom i prikladne veličine slova. Ploča obvezno sadrži:

– naziv i vrstu građevine koja se gradi,

– broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina gradi te adresa (ako je poznata),

– ime, odnosno tvrtku investitora,

– ime odnosno tvrtku projektanta,

– ime odnosno tvrtku izvođača,

– ime odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor građenja,

– naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu,

– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti dozvole,

– datum prijave početka građenja,

– naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Ploča se postavlja na vidljivom mjestu na ulazu u gradilište. Osim ploče, svako gradilište zahtijeva i postavljanje raznovrsnih znakova sigurnosti.

 • Prijava gradilišta

Ne zaboravite da je investitor dužan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od 8 dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole, odnosno oznake glavnog projekta izvođača i nadzornog inženjera te uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. Također, potrebno je imati riješene imovinsko-pravne odnose ili pravo građenja na čestici.